>
  Location: Home >> Staff  
 
  Staff scientists  
 
       
    Dr. Yi Hou Dr. Lihong Jing Dr. Chunyan Liu Dr. Zihua Wang    
 
 
 
  Administration personnel  
 
           
    Lu Chen    
 
  Graduate students  
 
   
    Tiancong Ma Xiaodan Sun Xiaodan Huang Haoran Ning Yingying Li
 
 
   
    Peisen Zhang Peng Xiao Junli MengWang Li Jiahui Bi
 
  Former Teachers & Post-Docs  
 
     
    Prof. Dr. Chunhui Yang Prof. Dr. Yanjun Gong Dr. Xin Duan Dr. Meihong Du Dr. Yi Deng  
 
     
    Dong Su Dr. Tapas K Mandal Dr. Ruirui Qiao Enyu Zhao Lifang Zhang  
  Former Ph.D students  
 
     
    Dr. Zhen Li (Since 2002) Dr. Haobo Bao (Since 2002) Dr. Yunhua Yang (Since 2003) Dr. Haijun Niu (Since 2003) Dr. Xiaojuan Wang ( Since 2003)  
 
 
     
    Dr. Fengqin Hu (Since 2002) Dr. Chifeng Tu (Since 2004) Dr. Wei Han (Since 2004) Dr. Nan Zhao (Since 2003) Dr. Xianyong Lu (Since 2005)  
 
 
     
    Dr. Shujie Liu (Since 2004) Dr. Mu Niu (Since 2005) Dr. Lihong Jing (Since 2005) Dr. Luoxin Yi (Since 2007) Dr. Yilin Li (Since 2008)  
 
 
     
    Dr. Qiaojuan Jia (Since 2006) Dr. Chunyan Liu (Since 2007) Dr. Jianfeng Zeng (Since 2008) Dr. Xiaoyu Sun (Since 2008) Dr. Hongwei Zhang (Since 2010)  
 
 
   
 
 
    Dr. Ruirui Qiao (Since 2011) Dr. Ke Ding (Since 2009) Mingxia Jiao (Since 2010) Zhenyu Gao Jiayi Huang (Since 2012)  
 
 
           
 
    Xiaojun Wei (Since 2014)          
 
Awards of Group Alumni during Ph.D Study
 
 
 
  Guest Scientists  
 
     
    Prof. Hans-Joachim Galla Prof. Alexander Eychmüller Prof. Marc Schneider A/Prof. Ivan Kempson Kyle A. Sutton  
 
 
             
    Prof. Roland Stauber          
 
  Joint Training Graduate Students  
 
         
    Dr. Aiwei Tang Hui Chen Zhongkai Wen      
 
  Undergraduate Researchers  
 
    Na Li
(China University of Geosciences)
Xiulan Liu
(WuHan University)
 
Tianyun Zhao
(University of Science and Technology of Chian)
     
 
  Drop-out Graduate Students  
 
    Jiajia Li Chenlin Liu