Location: Home >> Staff >> Home Page of Ruixue Duan                                                                                                                                                     [中文]  
 
 
 
Ruixue Duan
 
 
  Contacts  
  Address: NO.199, Renai Road, Industrial park, Suzhou (City), Jiangsu (Province), P.R. China
Email: rxduan[AT]suda.edu.cn
 
 
  Education and research experience  
    2021 - now Associate Professor, School of Radiation Medicine and Protection, Soochow University
    2016 - 2020 Research Fellow, National University of Singapore (Advisor: Prof. Xiaogang Liu)
    2013 - 2016 PhD in polymer chemistry and physics, Huazhong University of Science & Technology (Advisor: Prof. Fan Xia)
    2011 - 2013 Research assistant in Professor Fan Xia group, Huazhong University of Science & Technology
    2008 - 2011 M.Sc in Biophysics, South China Normal University (Advisor: Prof. Da Xing)
    2004 - 2008 B.Sc in Bioscience, Shanxi University
 
  Research Interests
       Development of nanotechnology and functional nanoprobes
       Early diagnosis of disease
       Intervention in tumor metabolism and immunity for cancer therapy
 
  Pubilications  
   
1. Uncovering the Metabolic Origin of Aspartate for Tumor Growth using an Integrated Molecular Deactivator
Ruixue Duan#, Yuanyuan Xu#, Xuemei Zeng, Jiahui Xu, Liangliang Liang, Zhenzhen Zhang, Zhimin Wang, Xiaoxiao Jiang,Bengang Xing, Bifeng Liu, Angelo All, Xiaosong Li*, Luke P. Lee* and Xiaogang Liu*
Nano Lett.,
2021, 21, 778-784.
2. Combining protein and miRNA quantification for bladder cancer analysis
Ruixue Duan#, Zhenyu Zhang#, Fuxin Zheng#, Longwang Wang, Ju Guo, Tianchi Zhang, Xiaomeng Dai, Shengwei Zhang, Dong Yang, Renrui Kuang, Gongxian Wang, Chaohong He,Abdul Hakeem, Chang Shu, Ping Yin, Xiaoding Lou, Fuqing Zeng, Huageng Liang*, and Fan Xia*
ACS Appl. Mater. Inter.,
2017, 9, 23420–23427.
3. The development of nanostructure assisted isothermal linear amplification
Ruixue Duan, Xiaoding Lou*, Fan Xia*
Chem. Soc. Rev.,
2016, 45, 1738-1749.
4. Real-Time Monitoring of Enzyme-Free Strand Displacement Cascade by Colorimetric Assays
Ruixue Duan#, Boya Wang#, Fan Hong, Tianchi Zhang, Yongmei Jia, Jiayu Huang, Abdul Hakeem, Nannan Liu, Shaofang Xu, Zhifei Chen, Xiaoding Lou, Fan Xia*
Nanoscale,
2015, 7, 5719-5725.
5. Quadratic isothermal amplification for the detection of microRNA
Ruixue Duan, Xiaolei Zuo, Shutao Wang, Xiyun Quan, Dongliang Chen, Zhifei Chen, Fan Xia* and Lei Jiang
Nat. protoc.,
2014, 9, 597–607.
6. Sensitive and bidirectional detection of urine telomerase based on the four detection-color states of difunctional gold nanoparticle probe
Ruixue Duan, Boya Wang, Tianchi Zhang, Zhenyu Zhang, Shaofang Xu, Zhifei Chen, Xiaoding Lou and Fan Xia*
Anal. Chem.,
2014, 86, 9781–9785.
7. Speeding up the self-assembly of DNA nanodevice by a variety of polar solvents
Di kang#, Ruixue Duan#, Yerpeng Tan#, Fan Hong, Boya Wang, Zhifei Chen, Shaofang Xu, Xiaoding Lou, Wei Wei, Bernard Yurke and Fan Xia*
Nanoscale,
2014, 6, 14153-14157.
8. Lab in a tube: Ultra-sensitive detection of microRNAs in single cell and breast cancer patients using Quadratic Isothermal Amplification
Ruixue Duan, Xiaolei Zuo, Shutao Wang, Xiyun Quan, Dongliang Chen, Zhifei Chen, Fan Xia* and Lei Jiang
J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 4604-4607.
9. Constructing Tunable Nanopores and Their Application in Drug Delivery
Ruixue Duan, Fan Xia, and Lei Jiang*
ACS Nano, 2013, 7, 8344-8349.
10. Electrochemiluminescence Biobarcode Method Based on Cysteamine-Gold Nanoparticle Conjugates
Ruixue Duan, Xiaoming Zhou, Da Xing*
Anal. Chem., 2010, 82, 3099–3103.
 
   
   返回顶部