Location: Home>> Staff>> Home Page of Jianxian Ge                                                                                                                                                        [中文]  
 
     
     
 
    Soochow University, 199 Renai Road, Suzhou Industrial Park, 215123, Suzhou
Email: jxge[AT]stu.suda.edu.cn
 
 
  Curriculum Vitae  
    Jan. 1995 born in Jiangsu Province  
    2013 - 2017 Bachelor in Biomedical Engineering, School of Medical Imaging, Xuzhou Medical University  
    2017 - Present Ph.D, Center for Molecular Imaging and Nuclear Medicine, School of Radiation Medicine and Protection (SRMP), Soochow University  
 
  Research  
    Mainly engaged in the preparation and biological application of magnetic resonance/nuclear medicine imaging nanoprobes.  
 
  Publications  
    1. Radiolabeling nanomaterials for multimodality imaging: New insights into nuclear medicine and cancer diagnosis
Jianxian Ge, Qianyi Zhang, Jianfeng Zeng*, Zi Gu*, Mingyuan Gao
Biomaterials, 2020, 228, 119553.
2. Ultrasmall superparamagnetic iron oxide nanoparticles: A next generation contrast agent for magnetic resonance imaging
Can Chen#, Jianxian Ge#, Yun Gao, Lei Chen, Jiabin Cui, Jianfeng Zeng*, Mingyuan Gao*
WIREs Nanomedicine and nanobiotechnology. 2021, DOI: 10.1002/wnan.1740.
3. Biodegradable Inorganic Nanoparticles for Cancer Theranostics: Insights into the Degradation Behavior
Hui Zhou#, Jianxian Ge#, Qingqing Miao, Ran Zhu, Ling Wen, Jianfeng Zeng*, Mingyuan Gao
Bioconjugate Chem., 2020, 31(2), 315-331.
4. Recent Advances in Renal Clearable Inorganic Nanoparticles for Cancer Diagnosis
Ruiqi Yin#, Xiaochen Zhang#, Jianxian Ge#, Ling Wen*, Lei Chen, Jianfeng Zeng*, Zhen Li, Mingyuan
Part. Part. Syst. Charact., 2021, 38,2000270.
5. A Pretargeting Strategy Enabled by Bioorthogonal Reactions Towards Advanced Nuclear Medicines: Application and Perspective
Yun Gao, Lei Chen, Jianxian Ge, Jiabin Cui, Jianfeng Zeng*, Mingyuan Gao*
Chem. Res. Chinese Universities, 2021, 37(4), 870-879.
6. Self-Assembled Hybrid Nanocomposites for Multimodal Imaging-Guided Photothermal Therapy of Lymph Node Metastasis
Wu Cai#, Guohua Fan#, Hui Zhou#, Lei Chen, Jianxian Ge, Baoxing Huang, Dandan Zhou, Jianfeng Zeng*, Qingqing Miao*, Chunhong Hu*
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2020, 12, 49407?49415.
7. Detection of lymph node metastasis with near-infrared upconversion luminescent nanoprobes
Shanshan Qiu#, Jianfeng Zeng#, Yi Hou, Lei Chen, Jianxian Ge, Ling Wen, Chunyan Liu, Youjiu Zhang, Ran Zhu*, Mingyuan Gao*
Nanoscale, 2018, 10(46), 21772.
 
    返回顶部