Location: Home >> Publications  
 
  Highly Cited Publications  
 
     

Articles cited > 800 times
        1.  Strongly Photoluminescent CdTe nanocrytals by proper surface modification
             Mingyuan Gao*, Andrey L. Rogach, Andreas Kornowski, Stefan Kirstin, Alexander Eychmüller, Helmuth Moehwald and Horst Weller
             J. Phys. Chem. B, 1998, 102(43), 8360-8363. (cited 885 times)

Articles cited > 700
times
        2.  Synthesis and characterization of a size series of extremely small thiol-stabilized CdSe nanocrystals
             Andrey L. Rogach, Andreas Kornowski, Mingyuan Gao, Alexander Eychmüller*, and Horst Weller
             J. Phys. Chem. B, 1999, 103(16), 3065-3069. (cited 770 times)
        3.  Superparamagnetic iron oxide nanoparticles: From preparations to in vivo MRI applications
             Ruirui Qiao, Chunhui Yang and Mingyuan Gao*
             J. Mater. Chem., 2009, 19, 6274-6293. (Feature article, cited 768 times)
        4.  Diverse Applications of Nanomedicine
             Beatriz Pelaz, Christoph Alexiou, Ramon A. Alvarez Puebla, Frauke Alves, Anne M. Andrews, Sumaira Ashraf, Lajos P. Balogh, Laura Ballerini, Alessandra              Bestetti, Cornelia Brendel, et al.
             ACS Nano, 2017, 11(3), 2313-2381. (cited 739 times)
        5.  The Influence of Carboxyl Groups on the Photoluminescence of Mercaptocarboxylic Acid-Stabilized CdTe Nanoparticles
             Hao Zhang, Zhen Zhou, Bai Yang* and Mingyuan Gao*
             J. Phys. Chem. B, 2003, 107, 8-13. (cited 721 times)

Articles cited > 500 times  
        6One-pot Reaction to Synthesize Biocompatible Magnetite Nanoparticles
             
Zhen Li, Li Wei, Mingyuan Gao*, Hao Lei*
             Adv. Mater.,
2005, 17(8), 1001-1005. (Frequently accessed article, cited 559 times) 
 
Articles cited > 400 times 
        7.  Enhancement Effect of Illumination on the Photoluminescence of Water-Soluble CdTe Nanocrystals:Toward Highly Fluorescent CdTe/CdS Core-Shell              Structure
             Haobo Bao, Yanjun Gong, Zhen Li, and Mingyuan Gao*
             Chem. Mater., 2004, 16(20), 3853- 3859. (cited 493 times)
        8.  Preparations of Biocompatible Magnetite Nanocrystals for In Vivo Magnetic Resonance Detection of Cancer
             Fengqin Hu, Li Wei, Zhuan Zhou, Yuliang Ran, Zhen Li, Mingyuan Gao*
             Adv. Mater., 2006, 18, 2553-2556. (cited 491 times)
        9.  One-Pot Reaction to Synthesize Water-Soluble Magnetite Nanocrystals
             Zhen Li, Hui Chen, Haobo Bao, Mingyuan Gao*
             Chem. Mater., 2004, 16(8), 1391-1393. (cited 430 times)

Articles cited > 300 times 
       10. Electroluminescence of Different Colors from Polycation/CdTe-Nanocrystal Self-Assembled Films
             Mingyuan Gao*, Constanze Lesser, Stefan Kirstein, Helmuth Moehwald, Andrey L. Rogach, and Horst Weller
             J. Appl. Phys., 2000, 87(5), 2297-2302. (cited 395 times)
       11. From water-soluble CdTe nanocrystals to fluorescent nanocrystal-polymer transparent composites using polymerizable surfactants
             
Hao Zhang, Zhanchen Cui, Xiulei Ji, Yao Wang, Lianghai Hu, Changli Lü, Bai Yang*, and Mingyuan Gao*
             Adv. Mater.,
2003, 15(10), 777-780. (cited 365 times)
       
12. Light-triggered Assembly of Gold Nanoparticles for Photothermal Therapy and Photoacoustic Imaging of Tumors In Vivo
             Xiaju Cheng, Rui Sun, Ling Yin, Zhifang Chai, Haibin Shi*, and Mingyuan Gao*
             Adv. Mater., 2017, 29(6), 1604894. (cited 333 times)
      
13. Preparation of Water-soluble Magnetite Nanocrystals by Refluxing Ferric Hydrated Salts in 2-Pyrrolidone: Mechanism Leading to Fe3O4
             Zhen Li, Qiao Sun, Mingyuan Gao*
             Angew. Chem. Int. Ed., 2005, 44, 123-126 (Angewandte Chemie, 2005, 117, 125-128). (cited 328 times)
       14. Magnetic/Upconversion Fluorescent NaGdF4:Yb,Er Nanoparticle-Based Dual-Modal Molecular Probes for Imaging Tiny Tumors in Vivo
             Chunyan Liu, Zhenyu Gao, Jianfeng Zeng, Yi Hou*, Fang Fang, Yilin Li, Ruirui Qiao, Lin Shen, Hao Lei, Wensheng Yang, and Mingyuan Gao*
             ACS Nano, 2013, 7(8), 7227-7240. (cited 323 times)
       15. Aqueous Based Semiconductor Nanocrystals
             Lihong Jing#, Stephen V. Kershaw#, Yilin Li, Xiaodan Huang, Yingying Li, Andrey L. Rogach*, and Mingyuan Gao*
             Chem. Rev., 2016, 116(18), 10623-10730. (cited 318 times)
       16. In vivo Covalent Cross-Linking of Photo-converted Rare-Earth Nanostructures for Tumor Localization and Theranostic
             Xiangzhao Ai, Chris Jun Hui Ho, Junxin Aw, Amalina Binte Ebrahim Attia, Jing Mu, Yu Wang, Xiaoyong Wang, Yong Wang, Xiaogang Liu, Huabing Chen,              Mingyuan Gao, Xiaoyuan Chen, Edwin K. L. Yeow, Gang Liu*, Malini Olivo*, and Bengang Xing*
             Nat. Commun., 2016, 7, 10432. (cited 310 times)
       17. Preparation of Fluorescent SiO2 Particles with Single CdTe Nanocrystal Cores by the Reverse Microemulsion Method
             Yunhua Yang, Mingyuan Gao*
             Adv. Mater., 2005, 17, 2354-2357. (cited 306 times)
       18. Electroluminescence studies of self-assembled films of PPV and CdSe nanoparticles
           
  Mingyuan Gao*, Bernd Richter, Stefan Kirstein and Helmuth Moehwald
             J. Phys. Chem. B,
1998, 102(21), 4096-4103. (Support Information, cited 305 times)

Articles cited > 200 times
       19. Synthesis and Shape-tailoring of the Copper Sulfide/Indium Sulfide-Based Nanocrystals
           
  Wei Han, Luoxin Yi, Nan Zhao, Aiwei Tang, Mingyuan Gao*, Zhiyong Tang*
             J. Am. Chem. Soc.,
2008, 130, 13152-13161. (cited 255 times)
       
20Size-dependent electrochemical behavior of thiol-capped CdTe nanocrystals in aqueous solution
            
Sergey K. Poznyak, Nikolai P. Osipovich, Alexey Shavel, Dmitri V. Talapin, Mingyuan Gao, Alexander Eychmu1ller, and Nikolai Gaponik*
             J. Phys. Chem. B,
2005, 109, 1094-1100. (cited 254 times)
       21. Receptor-Mediated Delivery of Magnetic Nanoparticles across the Blood-Brain Barrier
             Ruirui Qiao, Qiaojuan Jia, Sabine Hüwel, Rui Xia, Ting Liu, Fabao Gao*, Hans-Joachim Galla*, and Mingyuan Gao*
             ACS Nano, 2012, 6(4), 3304-3310. (cited 247 times)
       22. Lateral Flow Immunochromatographic Assay for Sensitive Pesticide Detection by Using Fe3O4 Nanoparticle Aggregates as Color Reagents
             Chunyan Liu, Qiaojuan Jia, Chunhui Yang, Ruirui Qiao, Lihong Jing, Libing Wang*, Chuanlai Xu, and Mingyuan Gao*
             Anal. Chem., 2011, 83(17), 6778-6784. (cited 231 times)
       23. Enhancing both Biodegradability and Efficacy of Semiconducting Polymer Nanoparticles for Photoacoustic Imaging and Photothermal Therapy
             Yan Lyu#, Jianfeng Zeng#, Yuyan Jiang, Xu Zhen, Ting Wang, Shanshan Qiu, Xin Lou*, Mingyuan Gao, Kanyi Pu*
             ACS Nano, 2018, 12(2), 1801-1810. (cited 214 times)
       24. Ambient Aqueous Synthesis of Ultra-small PEGylated Cu2-xSe Nanoparticles as a Multifunctional Theranostic Agent for Multimodal Imaging Guided
             Photothermal Therapy of Cancer

             Shaohua Zhang, Caixia Sun, Jianfeng Zeng, Guanglin Wang, Yong Wang, Qiao Sun, Yan Wu, Shixue Dou, Mingyuan Gao, Zhen Li*
             Adv. Mater., 2016, 28(40), 8927-8936. (cited 210 times)
       25. White light electroluminescence from self-assembled Q-CdSe/PPV multilayer structure
             Mingyuan Gao, Bernd Richter, Stefan Kirstein*
             Adv. Mater. 1997, 9, 802-805. (cited 205 times)

Articles cited > 100 times
       26Coating Aqueous Quantum Dots with Silica via Reverse Microemulsion Method: Towards Size-controllable and Robust Fluorescent Nanoarticles
             
Yunhua Yang, Lihong Jing, Xiaolan Yu, Dadong Yan, Mingyuan Gao*
             Chem. Mater.,
2007, 19, 4123-4128. (cited 199 times)
       27BSA-Mediated Synthesis of Bismuth Sulfide Nanotheranostic Agents for Tumor Multimodal Imaging and Thermoradiotherapy
             Yong Wang, Yongyou Wu, Yujing Liu, Jia Shen, Ling Lv, Liubing Li, Liecheng Yang, Jianfeng Zeng, Yangyun Wang, Leshuai W. Zhang*, Zhen Li*,
             
Mingyuan Gao*, Zhifang Chai
             Adv. Funct. Mater., 2016, 26(29), 5335-5344. (cited 193 times)
       28. NaGdF4 Nanoparticle-Based Molecular Probes for Magnetic Resonance Imaging of Intraperitoneal Tumor Xenografts In Vivo
             Yi Hou, Ruirui Qiao, Fang Fang, Xuxia Wang, Chengyan Dong, Kan Liu, Chunyan Liu, Zhaofei Liu, Hao Lei*, Fan Wang, and Mingyuan Gao*
             ACS Nano, 2013, 7(1), 330-338. (cited 193 times)
       29. Fabrication of Multicolor-Encoded Microspheres by Tagging Semiconductor Nanocrystals to Hydrogel Spheres
             Min Kuang, Dayang Wang*, Haobo Bao, Mingyuan Gao*, Helmuth Moehwald and Ming Jiang
             Adv. Mater., 2005, 17(3), 267-270. (cited 192 times)
       30. Incorporating Fluorescent CdTe Nanocrystals in Hydrogel via Hydrogen Bonding – towards Fluorescent Microspheres with Thermal Responsive Properties
             Yanjun Gong, Mingyuan Gao*, Dayang Wang* and Helmuth Moehwald
             Chem. Mater., 2005, 17(10), 2648-2653. (cited 189 times)
       31. Lateral patterning of CdTe nanocrystal films by the electric field directed layer-by-layer assembly method
             Mingyuan Gao*, Junqi Sun, Eric Dulkeith, Nicolai Gaponik, Uli Lemmer, and Jochen Feldmann
             Langmuir, 2002, 18, 4098-4102. (Cover, Press Release and Link, cited 185 times)
       32. Ultrasmall Biocompatible WO3-x Nanodots for Multi-modality Imaging and Combined Therapy of Cancers
             Ling Wen, Ling Chen, Shimin Zheng, Jianfeng Zeng, Guangxin Duan, Yong Wang, Guanglin Wang, Zhifang Chai, Zhen Li*, Mingyuan Gao*
             Adv. Mater., 2016, 28(25), 5072-5079. (cited 180 times)
       33Anchoring Group Effects of Surface Ligand on Magnetic Properties of Fe3O4 Nanoparticles: Towards High Performance MRI Contrast Agents
             Jianfeng Zeng, Lihong Jing, Yi Hou, Mingxia Jiao, Ruirui Qiao, Qiaojuan Jia, Chunyan Liu, Fang Fang, Hao Lei, and Mingyuan Gao*
             Adv. Mater., 2014, 26(17), 2694-2698. (cited 162 times)
       34. Ultrasmall Biocompatible Bi2Se3 Nanodots for Multimodal Imaging-Guided Synergistic Radiophotothermal Therapy against Cancer
             Fangxin Mao, Ling Wen, Caixia Sun, Shaohua Zhang, Guanglin Wang, Jianfeng Zeng, Yong Wang, Jianmin Ma*, Mingyuan Gao, and Zhen Li*
             ACS Nano, 2016, 10(12), 11145-11155. (cited 149 times)
       35. Facile synthesis of ultrasmall PEGylated iron oxide nanoparticles for dual-contrast T1-and T2-weighted magnetic resonance imaging
             Fengqin Hu*, Qiaojuan Jia, Yilin Li and Mingyuan Gao
             Nanotechnology, 2011, 22, 245604. (cited 148 times)
       36. Are Rare-Earth Nanoparticles Suitable for In Vivo Applications?
             Chunyan Liu, Yi Hou, and Mingyuan Gao*
             Adv. Mater., 2014, 26(40), 6922-6932. (cited 143 times)
       37Dual-Ratiometric Target-Triggered Fluorescent Probe for Simultaneous Quantitative Visualization of Tumor Microenvironment Protease Activity and pH in
             vivo

             Tiancong Ma#, Yi Hou#, Jianfeng Zeng#, Chunyan Liu, Peisen Zhang, Lihong Jing, Dihua Shangguan, and Mingyuan Gao*
             J. Am. Chem. Soc., 2018, 140(1), 211-218. (cited 138 times)
       38. Few-Layer Graphdiyne Nanosheets Applied for Multiplexed Real-Time DNA Detection
             Nargish Parvin, Quan Jin, Yanze Wei, Ranbo Yu*, Bing Zheng, Ling Huang*, Ying Zhang, Lianhui Wang*, Hua Zhang, Mingyuan Gao, Huijun Zhao*,
             
Wenping Hu, Yuliang Li, Dan Wang*
             Adv. Mater., 2017, 29(18), 1606755. (cited 137 times)
       39. Biocompatible Semiconductor Quantum Dots as Cancer Imaging Agents
             Kevin J. McHugh, Lihong Jing, Adam M. Behrens, Surangi Jayawardena, Wen Tang, Mingyuan Gao, Robert Langer,* Ana Jaklenec*
             Adv. Mater., 2018, 30(18), 1706356. (cited 136 times)
       40. Ultrasmall Magnetic CuFeSe2 Ternary Nanocrystals for Multimodal Imaging Guided Photothermal Therapy of Cancer
             Xinxin Jiang, Shaohua Zhang, Feng Ren, Lei Chen, Jianfeng Zeng, Mo Zhu, Zhenxiang Cheng, Mingyuan Gao, and Zhen Li*
             ACS Nano, 2017, 11(6), 5633-5645. (cited 132 times)
       41. Super-dispersible PVP-coated Fe3O4 Nanocrystals Prepared by a “One-pot” Reaction
             Xianyong Lu, Mu Niu, Ruirui Qiao, and Mingyuan Gao*
             J. Phys. Chem. B, 2008, 112, 14390-14394. (cited 132 times)
       42. Magnetically Engineered Semiconductor Quantum Dots as Multimodal Imaging Probes
             Lihong Jing, Ke Ding, Stephen V. Kershaw, Ivan M. Kempson, Andrey L. Rogach*, and Mingyuan Gao*
             Adv. Mater., 2014, 26(37), 6367-6386. (cited 129 times)
       43. Polyaniline/Fe3O4 nanoparticle Composite: Synthesis and Reaction Mechanism
             Chunhui Yang, Jingjie Du, Qian Peng, Ruirui Qiao, Wei Chen, Chuanlai Xu*, Zhigang Shuai, and Mingyuan Gao*
             J. Phys. Chem. B, 2009, 113, 5052-5058. (cited 127 times)
       44. Incorporating CdTe Nanocrystals into Polystyrene Microspheres: Towards Robust Fluorescent Beads Cores by the Reverse Microemulsion Method
             Yunhua Yang, Zhongkai Wen, Yuping Dong, and Mingyuan Gao*
             Small, 2006, 2, 898-901. (cited 127 times)
       45. Small is Smarter: Nano MRI Contrast Agents - Advantages and Recent Achievements
             Zhenyu Gao, Tiancong Ma, Enyu Zhao#,*, Dominic Docter, Wensheng Yang, Roland H. Staube#, and Mingyuan Gao*
             Small, 2016, 12(5), 556-576. (cited 121 times)
       46. Investigations on Iron Sulfide Nano-sheets Prepared via a Single-Source Precursor Approach
             Wei Han, and Mingyuan Gao*
             Crystal Growth & Design, 2008, 8, 1023-1030. (cited 120 times)
       47. Aqueous Synthesis of CdTe Nanocrystals: Progresses and Perspectives
             Yilin Li, Lihong Jing, Ruirui Qiao, Mingyuan Gao*
             Chem. Commun., 2011, 47(33), 9293 - 9311. (Feature article, cited 116 times)
       48. Tumor Microenvironment-Triggered Aggregation of Anti-Phagocytosis?99mTc-Labelled Fe3O4?Nanoprobes for Enhanced Tumor Imaging in Vivo
             Zhenyu Gao#, Yi Hou#, Jianfeng Zeng, Lei Chen, Chunyan Liu, Wensheng Yang*, and Mingyuan Gao*
             Adv. Mater., 2017, 29(24), 1701095. (cited 112 times)
       49. Highly Fluorescent CdTe@SiO2 Particles Prepared via Reverse Microemulsion Method
             Lihong Jing, Chunhui Yang, Ruirui Qiao, Mu Niu, Meihong Du, Dayang Wang, and Mingyuan Gao*
             Chem. Mater., 2010, 22(2), 420-427. (cited 112 times)
       50. Diameter-Tunable CdTe Nanotubes Templated by 1D Nanowires of Cadmium Thiolate Polymer
             Haijun Niu, Mingyuan Gao*
             Angewandte Chemie Int. Ed., 2006, 45, 6462-6466. (VIP, Inside Cover, cited 112 times)
       51. Monodisperse Dual Plasmonic Au@Cu2-xE (E= S, Se) Core@Shell Supraparticles: Aqueous Fabrication, Multimodal Imaging and Tumor Therapy at in
             Vivo Level
             Hui Zhu, Yong Wang, Chao Chen Mingrou Ma, Jianfeng Zeng, Shuzhou Li, Yunsheng Xia*, and Mingyuan Gao
             ACS Nano, 2017, 11(8), 8273-8281. (cited 105 times)
       52. Preparation and photoluminescence of water dispersible ZnSe nanocrystals
             Norio Murase*, Mingyuan Gao
             Materials Letters, 2004, 58(30), 3898-3902. (cited 102 times)

 
 
    Full publication List                            Citation              
    Back